Raporty bieżące

Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego.

04.11.2021.

Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r., działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 §1 i §2 pkt. 1); art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §8a Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §8a Statutu Spółki) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, to jest o kwotę 50 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie nie mniejszym niż 2,40 i nie większym niż 3,00 zł. Emisja akcji serii E odbędzie się w trybie oferty prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.
Na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 8/2021 akcje serii E będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ EMITENTA

23.10.2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pani Karoliny Borkowskiej.
Informacje określone w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

 

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

11.08.2021

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie informacji o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Jakuba Linka.

Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego postanowienia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Rezygnacja osoby nadzorującej

10.08.2021

 

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Jakuba Linki rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 21 lipca 2021 r.

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Jakubowi Lince za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Zobowiązanie do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta

23.07.2021

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Typ raportu: ESPI (kancelaria publiczna GPW)

Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że 15 lipca 2021 r. doszło do zawarcia czterech umów sprzedaży akcji Detalion Games S.A. pomiędzy Panem Rolandem Pantołą (sprzedawca) a dwoma osobami fizycznymi (kupujący), a także pomiędzy Panią Joanną Pantołą (sprzedawca) a dwoma osobami fizycznymi (kupujący). W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, iż doszło do przeniesienia praw i obowiązków z Pana Rolanda Pantoły i z Pani Joanny Pantoły na kupujących w zakresie zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji będących przedmiotem umów z dnia 15 lipca 2021 r. Wskazane ograniczenie obejmuje zarówno transakcje na rynku NewConnect, jak i poza nim oraz obowiązuje do dnia 29 grudnia 2021 r. włącznie.

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

23.07.2021

 


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

01.07.2021

 


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

PlayWay S.A., posiadający 655 400 głosów, co stanowiło 96,98 % ogólnej liczby głosów na WZ i 32,77% głosów ogółem w Spółce.

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DETALION GAMES S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

01.07.2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka", „Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i  wstrzymujących się.

 Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Uzupełnienie informacji o zmianie w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta

14.06.2021


Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od Pana Michała Kaczmarka nowy kwestionariusz osobowy (określony w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO), uzupełniony o informację w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w dwóch spółkach.
Pan Michał Kaczmarek został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie EBI 8/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
Wskazany kwestionariusz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Ustalenie daty premiery gry Plastic Rebellion w wersji na Nintendo Switch

14.06.2021


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. informuje o ustaleniu premiery gry Plastic Rebellion w wersji na Nintendo Switch na dzień 16 czerwca 2021 r.
Zarząd wskazuje, że powyższa gra pomyślnie przeszła proces certyfikacji przez Nintendo i jest gotowa do premiery.
W ocenie Emitenta wydanie gry Plastic Rebellion w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

11.06.2021


Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – PlayWay S.A., wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz punktu dotyczącego przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że biorąc pod uwagę plany rozwojowe Spółki i niezbędny do realizacji założonych celów kapitał, akcjonariusz PLAYWAY S.A. dochodzi do przekonania, że Zarząd Spółki Detalion Games S.A. powinien posiadać narzędzie, które zapewni elastyczność w pozyskiwaniu kapitału na realizację celów rozwojowych. W przeświadczeniu akcjonariusza Zarząd powinien również posiadać kompetencję do pozbawiania, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału zakładowego.
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd jednocześnie przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.
Proponowane brzmienie dodanego § 8a do Statutu Spółki:
㤠8a.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr … z dnia … r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:
1)ustalenia ceny emisyjnej akcji,
2)określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
3)dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
4)zawarcia umów o objęcie akcji,
5)złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
6)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
7)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego”.
W związku z powyższym Spółki przekazuję w załączeniu rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały oraz pełną treść uchwał.

EBI -Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

03.06.2021


Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
EBI – § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
ESPI – inne uregulowania

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2021 r.

01.06.2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

01.06.2021

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 maja 2021 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

PlayWay S.A., posiadający 655 400 (głosów, co stanowiło 96,98 % ogólnej liczby głosów na WZ i 32,77% głosów ogółem w Spółce.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta

01.06.2021

 

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o:

  • odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kostowkiego,

  • powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kaczmarka oraz powierzeniu mu funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,

  • powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Grosickiego.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Publikacja na platformie Steam darmowego prologu do gry Nemezis: Mysterious Journey III

18.05.2021

 

Podstawa prawna                                                                                                              

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                                                                                                     

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Spółka planuje opublikowanie 27 maja 2021 roku na platformie Steam darmowego prologu do gry Nemezis: Mysterious Journey III.

Nemezis: Mysterious Journey III Prologue to pierwszy poziom przygodowo-logicznej gry science fiction Nemezis: Mysterious Journey III. Dzięki niemu odbiorcy mogą się zapoznać z mechanikami gry i jej światem.

Publikacja prologu jest elementem kampanii marketingowej gry Nemezis: Mysterious Journey III i poprzedza jej premierę, zapowiedzianą na 8 lipca 2021.

Dlatego też w ocenie Emitenta opublikowanie Nemezis: Mysterious Journey III Prologue może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej dalszy rozwój.

Przesunięcie daty premiery gry „Nemezis: Mysterious Journey III”

14.05.2021

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o przesunięciu daty premiery gry „Nemezis: Mysterious Journey III” w wersji na PC na dzień 8 lipca 2021 r.

Zarząd Spółki podjął powyższą decyzję z uwagi na odbywający się w dniach 16.06.2021 r. – 22.06.2021 r. Festiwal Steam Next (festiwal wersji demonstracyjnych gier), który potencjalnie może wypłynąć negatywnie na sprzedaż gry w wybranym wcześniej terminie (17 czerwca).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

04.05.2021

 

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 31 maja 2021 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.

Rozpoczęcie prac nad grą przygodową "Czyściec" 

30.04.2021

 

Podstawa prawna                                                                                                              

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                                                                                                     

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że dnia 30 kwietnia 2021 roku Spółka rozpoczęła prace nad grą o roboczym tytule "Czyściec" na platformę PC.

"Czyściec" to gra logiczno-przygodowa 2D, oparta na zagadkach i minigrach, w oryginalnej oprawie wizualnej z humorystycznymi akcentami.

Emitent przewiduje, że wydanie gry "Czyściec" na platformę PC nastąpi w 2023 roku. Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną termin premiery gry zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.

W ocenie Emitenta wydanie gry "Czyściec" może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej dalszy rozwój.

Podjęcie decyzji o wydaniu gry Nemezis: Mysterious Journey III w wersji na konsole

27.04.2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła umowę na wykonanie portów gry Nemezis: Mysterious Journey III ze studiem DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DEV4PLAY”) na konsole Nintendo, PlayStation oraz XBOX.

Projekt zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez DEV4PLAY. Niezależnie od wykonania portów DEV4PLAY przygotuje je do procesu certyfikacji przez odpowiednio Nintendo, Sony oraz Microsoft.

Emitent będzie wydawcą portów, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po połowie. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portów.

W ocenie Emitenta wydanie gry Nemezis: Mysterious Journey III w wersji na konsole może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Ustalenie daty premiery Nemezis: Mysterious Journey III

22.04.2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o ustaleniu daty premiery gry Nemezis: Mysterious Journey III („Gra”) na dzień 17 czerwca 2021 r.

W tym terminie Gra zadebiutuje globalnie na platformie PC (Steam),

Wydanie Gry na ewentualne dodatkowe platformy zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

Gra tworzona jest przez Spółkę natomiast wydana zostanie przez PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nemezis: Mysterious Journey III to klasyczna gra przygodowo-logiczna science fiction, w której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Gra jest duchowym spadkobiercą serii Schizm, która była serią gier przygodowych z silnie zarysowanymi elementami logicznymi.

W ocenie Emitenta wydanie gry Nemezis: Mysterious Journey III może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Przesunięcie ustalonej daty premiery gry

12.03.2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, że rozpoczął rozmowy z potencjalnym parterem biznesowym („Partner"), który zainteresowany jest rozwojem gry "Nemezis: Mysterious Journey III". 

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu ustalonej daty premiery gry.

W ocenie Emitenta współpraca z Partnerem może mieć istotny wpływ na sprzedaż gry, w szczególności poprzez dotarcie do szerszego grona odbiorców dzięki sieci kontaktów Partnera, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. O zawarciu umowy o współpracy z Partnerem Spółka powiadomi w odrębnym raporcie bieżącym.

Dodatkowy czas produkcji "Nemezis: Mysterious Journey III" Spółka planuje przeznaczyć na prace związane z testowaniem gry i dopracowaniem jej balansu. Podejmując taką decyzję, Zarząd podkreśla, że kieruje się przede wszystkim jakością gry, a nie datą jej wydania. 

Zarząd Emitenta wskazuje, że premiera "Nemezis: Mysterious Journey III" nastąpi w 2021 roku, jednak szczegółowa data premiery gry zostanie opublikowana w ramach stosownego raportu bieżącego ESPI.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Zawarcie umowy na portowanie gry Plastic Rebellion

29 stycznia 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka zawarła umowę współpracy ze studiem DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DEV4PLAY”).

Pierwszym projektem w ramach współpracy Stron jest wykonanie portu gry Plastic Rebellion na platformę Nintendo Switch.

Projekt zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez DEV4PLAY.

Emitent będzie wydawcą portu, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po połowie. Port gry zostanie wykonany w terminie czterech miesięcy od zawarcia wskazanej umowy. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portu.

Niezależnie od wykonania portu DEV4PLAY przygotuje go do procesu certyfikacji przez Nintendo.

W ocenie Emitenta wydanie gry Plastic Rebellion w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

21 stycznia 2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Piotra Karbowskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Piotrowi Karbowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 21 stycznia 2021 roku funkcjonuje w cztero-osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

19 stycznia 2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach: 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 11 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 13 maja 2021 r.
  • raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.
Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.
Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.
Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Spółki do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.