Detalion Games – IR

Detalion Games S.A.

Polskie studio deweloperskie gier typu AA, notowane na NewConnect

Detalion Games to polskie studio deweloperskie gier AA, założone w 2018 roku. Nasz  zespół tworzą doświadczone osoby, które pracują w tej branży od lat 90-tych. Chcemy tworzyć gry w duchu nostalgii, ale przy wykorzystaniu nowych technologii.

“We want to make games with an old soul but in the new technology.”

— Filozofia Detalion Games

Historia Spółki

Detalion Games SA prowadzi działalność w zakresie produkcji gier AA (średnio budżetowych) z 12-18 miesięcznym cyklem tworzenia. Spółka tworzy gry z gatunku przygodowo-logicznych oraz symulatorów. Produkcje te są i będą dostępne w modelu premium, co oznacza, że raz zakupione umożliwią dostęp do całości treści. W modelu sprzedaż nie występują dodatkowe mikropłatności, które gracz musi ponieść w celu poprawy jakości rozgrywki.

Spółka została założona w 2018 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła w kwietniu 2019 roku wraz z zawarciem umowy z Rolandem Pantołą na stworzenie gry „Nemezis: Mysterious Journey III” oraz wejściem do akcjonariatu spółki Rolanda Pantoły i osób z jego zespołu deweloperskiego (przy czym prototypowanie gry zaczęto we wrześniu 2018 r.).

Dla sukcesu rynkowego produkcji Spółki istotne znaczenie ma historia i doświadczenie głównego producenta gier – Rolanda Pantoły, tworzącego gry komputerowe od lat 90. XX wieku, współtwórcy między innymi takich tytułów, jak seria Schizm czy Reah.

DETALION GAMES S.A.

Relacje Inwestorskie

Prezentacja Spółki

Działalność Spółki koncentruje się aktualnie na trzech obszarach:

  1. ukończenie gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III” (zakładany termin premiery 1 kwartał 2021 r.),
  2. kontynuowanie sprzedaży wydanej w 2020 roku na PC gry tower defence z elementami FPS „Plastic Rebellion”i przygotowanie w 2021 roku wersji na Nintendo Switch,
  3. tworzenie prototypów gier z gatunku symulatorów, celem zweryfikowania ich potencjału sprzedażowego i skierowania do produkcji

Obecnie Spółka skupia się na ukończeniu gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III”, ale równolegle prowadzi działania w zakresie produkcji prototypów gier z gatunku symulatorów, celem zidentyfikowania tytułów, które miałyby zostać skierowane do produkcji w kolejnych latach. Zamiarem Spółki jest bowiem budowa modelu biznesowego o zdywersyfikowanej strukturze przychodów na skutek premier co najmniej 2 tytułów rocznie.

Koncentracja drugiej nogi działalności na gatunku symulatorów wynika z możliwości współpracy Spółki z grupą PlayWay SA, co umożliwia dostęp do szerokiego grona odbiorców i fanów tego gatunku gier skoncentrowanego wokół głównego akcjonariusza Spółki.

Podstawowe Informacje

NAZWA SPÓŁKIDetalion Games spółka akcyjna
(Detalion Games S.A.)
KRS0000783804
REGON (NBRN)383194355
NIP5213864750
ADRESWernyhory 29a,
02-727 Warszawa, Polska
EMAILcontact@detaliongames.com
KAPITAŁ ZAKŁADOWYKapitał zakładowy w wysokości 212 490,00 zł wpłacony w całości
SĄD REJESTROWYSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
DZIEŃ PIERWSZEGO NOTOWANIA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT29 grudnia 2020
INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCHSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura Akcjonariatu

AkcjonariuszAkcje% w kapitaleGłosy na WZA% w głosach
Movie Games S.A.655 40030,84 %655 40030,84 %
Aleksy Uchański124 9005,88 %124 9005,88 %
Jakub Cofała110 7445,21 %110 7445,21 %
Pozostali1 233 856 58,07%1 233 856 58,07%
Razem2 124 900100%2 124 900100%

Notowania Giełdowe

Aktualne notowania giełdowe można sprawdzić tutaj: NewConnect – karta spółki

Walne Zgromadzenia

Zarząd Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego przy ul. Pięknej 15 lok. 34. W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, a także proponowane zmiany Statutu i tekst jednolity Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Agnieszka Hałasińska – Prezes Zarządu Załącznik: Detalion Games – Formularz – pełnomocnictwo > Detalion Games – Informacja o ogólnej liczbie akcji > Detalion Games – Ogłoszenie ZWZ > Detalion Games – Zamierzone zmiany Statutu > Detalion Games S.A. – Projekty uchwał > Detalion Games S.A. – tekst jednolity Statutu >
Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3. W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: EBI – § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ESPI – inne uregulowania Załącznik: 3a Uchwały na ZWZ projekty Detalion > 4a Detalion informacja o liczbie akcji > 4c Detalion formularz pełnomocnictwa > 4d Detalion ogłoszenie pełne >

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 31 maja 2021 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.

Załącznik:

3a Projekty Uchwał na NWZA >

4a Detalion informacja o ilości akcji >

4c Detalion formularz pełnomocnictwa >

4d Detalion ogłoszenie pełne >

Informacje Finansowe

Aktualne Informacje finansowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej NewConnect. Link do aktualnych informacji finansowych: NewConnect – Karta spółki.

Raporty Bieżące

Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r., działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 §1 i §2 pkt. 1); art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §8a Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §8a Statutu Spółki) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, to jest o kwotę 50 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie nie mniejszym niż 2,40 i nie większym niż 3,00 zł. Emisja akcji serii E odbędzie się w trybie oferty prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.
Na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 8/2021 akcje serii E będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pani Karoliny Borkowskiej. Informacje określone w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO. Załącznik: Kwestionariusz osobowy w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki Detalion Games S.A. >

W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”), informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie informacji o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Jakuba Linka.

Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego postanowienia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Jakuba Linki rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 21 lipca 2021 r. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Jakubowi Lince za dotychczasową pracę na rzecz Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Typ raportu: ESPI (kancelaria publiczna GPW) Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że 15 lipca 2021 r. doszło do zawarcia czterech umów sprzedaży akcji Detalion Games S.A. pomiędzy Panem Rolandem Pantołą (sprzedawca) a dwoma osobami fizycznymi (kupujący), a także pomiędzy Panią Joanną Pantołą (sprzedawca) a dwoma osobami fizycznymi (kupujący). W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, iż doszło do przeniesienia praw i obowiązków z Pana Rolanda Pantoły i z Pani Joanny Pantoły na kupujących w zakresie zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji będących przedmiotem umów z dnia 15 lipca 2021 r. Wskazane ograniczenie obejmuje zarówno transakcje na rynku NewConnect, jak i poza nim oraz obowiązuje do dnia 29 grudnia 2021 r. włącznie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Załącznik:

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach >

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: PlayWay S.A., posiadający 655 400 głosów, co stanowiło 96,98 % ogólnej liczby głosów na WZ i 32,77% głosów ogółem w Spółce.

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i  wstrzymujących się. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Załącznik:

Protok. ZWZ dot. Detalion Games >

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od Pana Michała Kaczmarka nowy kwestionariusz osobowy (określony w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO), uzupełniony o informację w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w dwóch spółkach.
Pan Michał Kaczmarek został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie EBI 8/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
Wskazany kwestionariusz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Załącznik:
Kwestionariusz osobowy w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki Detalion S.A >

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. informuje o ustaleniu premiery gry Plastic Rebellion w wersji na Nintendo Switch na dzień 16 czerwca 2021 r. Zarząd wskazuje, że powyższa gra pomyślnie przeszła proces certyfikacji przez Nintendo i jest gotowa do premiery. W ocenie Emitenta wydanie gry Plastic Rebellion w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.
Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – PlayWay S.A., wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz punktu dotyczącego przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że biorąc pod uwagę plany rozwojowe Spółki i niezbędny do realizacji założonych celów kapitał, akcjonariusz PLAYWAY S.A. dochodzi do przekonania, że Zarząd Spółki Detalion Games S.A. powinien posiadać narzędzie, które zapewni elastyczność w pozyskiwaniu kapitału na realizację celów rozwojowych. W przeświadczeniu akcjonariusza Zarząd powinien również posiadać kompetencję do pozbawiania, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału zakładowego. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd jednocześnie przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad. Proponowane brzmienie dodanego § 8a do Statutu Spółki: „§ 8a. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr … z dnia … r. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: 1)ustalenia ceny emisyjnej akcji, 2)określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 3)dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, 4)zawarcia umów o objęcie akcji, 5)złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, 6)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; 7)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). 8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego”. W związku z powyższym Spółki przekazuję w załączeniu rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały oraz pełną treść uchwał. EBI – Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik: Załącznik 1 > Załącznik 2 > Załącznik 3 > Załącznik 4 >

Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
EBI – § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
ESPI – inne uregulowania

Załącznik:
3a Uchwały na ZWZ projekty Detalion >
4a Detalion informacja o liczbie akcjiZałącznik 2 >
4c Detalion formularz pełnomocnictwa >
4d Detalion ogłoszenie pełne >

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2021 r.3a Uchwały na ZWZ projekty Detalion >

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 maja 2021 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

PlayWay S.A., posiadający 655 400 (głosów, co stanowiło 96,98 % ogólnej liczby głosów na WZ i 32,77% głosów ogółem w Spółce.

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o:

– odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kostowkiego,

– powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kaczmarka oraz powierzeniu mu funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,

– powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Grosickiego.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Załącznik:
Kwestionariusz osobowy członek RN Grosicki >

Kwestionariusz osobowy członek RN Kaczmarek >

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Spółka planuje opublikowanie 27 maja 2021 roku na platformie Steam darmowego prologu do gry Nemezis: Mysterious Journey III.

Nemezis: Mysterious Journey III Prologue to pierwszy poziom przygodowo-logicznej gry science fiction Nemezis: Mysterious Journey III. Dzięki niemu odbiorcy mogą się zapoznać z mechanikami gry i jej światem.

Publikacja prologu jest elementem kampanii marketingowej gry Nemezis: Mysterious Journey III i poprzedza jej premierę, zapowiedzianą na 8 lipca 2021.

Dlatego też w ocenie Emitenta opublikowanie Nemezis: Mysterious Journey III Prologue może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej dalszy rozwój.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o przesunięciu daty premiery gry „Nemezis: Mysterious Journey III” w wersji na PC na dzień 8 lipca 2021 r.

Zarząd Spółki podjął powyższą decyzję z uwagi na odbywający się w dniach 16.06.2021 r. – 22.06.2021 r. Festiwal Steam Next (festiwal wersji demonstracyjnych gier), który potencjalnie może wypłynąć negatywnie na sprzedaż gry w wybranym wcześniej terminie (17 czerwca).

Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 31 maja 2021 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3. Załącznik: 3a Projekty Uchwał na NWZA > 4a Detalion informacja o ilości akcji > 4c Detalion formularz pełnomocnictwa> 4d Detalion ogłoszenie pełne >

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że dnia 30 kwietnia 2021 roku Spółka rozpoczęła prace nad grą o roboczym tytule “Czyściec” na platformę PC.

“Czyściec” to gra logiczno-przygodowa 2D, oparta na zagadkach i minigrach, w oryginalnej oprawie wizualnej z humorystycznymi akcentami.

Emitent przewiduje, że wydanie gry “Czyściec” na platformę PC nastąpi w 2023 roku. Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną termin premiery gry zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.

W ocenie Emitenta wydanie gry “Czyściec” może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej dalszy rozwój.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła umowę na wykonanie portów gry Nemezis: Mysterious Journey III ze studiem DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DEV4PLAY”) na konsole Nintendo, PlayStation oraz XBOX.

Projekt zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez DEV4PLAY. Niezależnie od wykonania portów DEV4PLAY przygotuje je do procesu certyfikacji przez odpowiednio Nintendo, Sony oraz Microsoft.

Emitent będzie wydawcą portów, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po połowie. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portów.

W ocenie Emitenta wydanie gry Nemezis: Mysterious Journey III w wersji na konsole może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o ustaleniu daty premiery gry Nemezis: Mysterious Journey III („Gra”) na dzień 17 czerwca 2021 r.

W tym terminie Gra zadebiutuje globalnie na platformie PC (Steam),

Wydanie Gry na ewentualne dodatkowe platformy zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

Gra tworzona jest przez Spółkę natomiast wydana zostanie przez PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nemezis: Mysterious Journey III to klasyczna gra przygodowo-logiczna science fiction, w której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Gra jest duchowym spadkobiercą serii Schizm, która była serią gier przygodowych z silnie zarysowanymi elementami logicznymi.

W ocenie Emitenta wydanie gry Nemezis: Mysterious Journey III może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że rozpoczął rozmowy z potencjalnym parterem biznesowym („Partner”), który zainteresowany jest rozwojem gry “Nemezis: Mysterious Journey III”.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu ustalonej daty premiery gry.

W ocenie Emitenta współpraca z Partnerem może mieć istotny wpływ na sprzedaż gry, w szczególności poprzez dotarcie do szerszego grona odbiorców dzięki sieci kontaktów Partnera, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. O zawarciu umowy o współpracy z Partnerem Spółka powiadomi w odrębnym raporcie bieżącym.

Dodatkowy czas produkcji “Nemezis: Mysterious Journey III” Spółka planuje przeznaczyć na prace związane z testowaniem gry i dopracowaniem jej balansu. Podejmując taką decyzję, Zarząd podkreśla, że kieruje się przede wszystkim jakością gry, a nie datą jej wydania.

Zarząd Emitenta wskazuje, że premiera “Nemezis: Mysterious Journey III” nastąpi w 2021 roku, jednak szczegółowa data premiery gry zostanie opublikowana w ramach stosownego raportu bieżącego ESPI.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka zawarła umowę współpracy ze studiem DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DEV4PLAY”).

Pierwszym projektem w ramach współpracy Stron jest wykonanie portu gry Plastic Rebellion na platformę Nintendo Switch.

Projekt zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez DEV4PLAY.

Emitent będzie wydawcą portu, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po połowie. Port gry zostanie wykonany w terminie czterech miesięcy od zawarcia wskazanej umowy. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portu.

Niezależnie od wykonania portu DEV4PLAY przygotuje go do procesu certyfikacji przez Nintendo.

W ocenie Emitenta wydanie gry Plastic Rebellion w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Piotra Karbowskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Piotrowi Karbowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 21 stycznia 2021 roku funkcjonuje w cztero-osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 11 lutego 2021 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 13 maja 2021 r.
– raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.

Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.

Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.
Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Spółki do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Raporty Okresowe

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Załącznik:

Raport okresowy za III kwartał 2021 >

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Załącznik:

Raport okresowy za II kwartał 2021 >

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2020.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Załącznik:

Raport Roczny 2020 Detalion >

Sprawozdanie Finansowe 2020 Detalion >

Sprawozdanie z badania 2020 Detalion >

Zarząd spółki DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Załącznik:

Raport okresowy za I kwartał 2021 Detalion Games SA. >

Zarząd spółki DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

Załącznik:

Raport okresowy za IV kwartał 2020 Detalion Games SA. >

ESG

Spółka obecnie nie posiada strategii biznesowej, która uwzględnia tematykę ESG, w tym zagadnień środowiskowych związanych ze zmianą klimatu i zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Kalendarium Wydarzeń

Daty przekazania raportów okresowych

• Raport roczny za 2023 r. – 18 marca 2024 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 13 maja 2024 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. –12 listopada 2024 r.

Polityka Prywatności

Dla Prasy / Press Pack

Pod poniższym linkiem znajduje się press pack zawierający podstawowe materiały graficzne i tekstowe dotyczące spółki Detalion Games S.A. oraz innych spółek tworzących rodzinę Movie Games.

Rodzina Movie Games – Press Pack >

DETALION GAMES S.A.

Nasze Gry

1/6

Nemezis: Mysterious Journey III

Adventure

2/6

Plastic Rebellion

Action

3/6

Coming Soon

Chernobyl
1986

Simulation

4/6

Coming Soon

Highway Builder

Simulation

5/6

Coming Soon

Fishing Boat simulator

Simulation

6/6

Coming Soon

Medieval Machines Builder

Simulation

DETALION GAMES S.A.

Rodzina Movie Games

DETALION GAMES S.A.

Nasz Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami na temat Detalion Games S.A. oraz innymi spółkami Grupy Kapitałowej Movie Games S.A.

Zapisz się
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

DETALION GAMES S.A.

Zarząd spółki

Agnieszka Hałasińska

Prezes Zarządu

Wiceprezes Movie Games S.A związana ze spółką od 2020 roku, wcześniej pełniąca w niej funkcję dyrektora finansowego, gdzie odpowiadała za współtworzenie oraz nadzór strategii finansowej, tworzenie prognoz, planów oraz analiz finansowych. Odpowiada jednocześnie za nadzór wszystkich procesów finansowych. Z wykształcenia jest inżynierem procesów logistycznych oraz magistrem zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu controllingu finansowego w grupach kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom kontrolera i audytora finansowego oraz specjalisty ds. controllingu.

DETALION GAMES S.A.

Rada Nadzorcza

Mateusz Wcześniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert rynku kapitałowego i nowych technologii. Prezes Zarządu spółki publicznej Movie Games S.A. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A., członek organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających w obszarze produkcji gier komputerowych i nowych technologii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w spółkach działających w branży nowych technologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych, prelegent na konferencjach branżowych poświęconych tematyce gier komputerowych i nowym technologiom, prowadzący szkolenia w zakresie budowania wieloletnich strategii finansowania spółek oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem ze strony instytucji finansowych w Polsce. Biegle posługuje się zarówno językiem angielskim, jak i językiem francuskim.

Piotr Gnyp

Członek Rady Nadzorczej

Ekspert ds. nowych technologii i dziennikarz technologiczny z wieloletnim stażem. Swoją karierę zaczynał w latach 90. w grach fabularnych (RPG). Wówczas zajmował się głównie pisaniem scenariuszy, organizacją konwentów, był też jednym z redaktorów kultowego magazynu Magia i Miecz. Swoją przygodę z grami wideo zaczął jako pracownik legendarnego studia Metropolis. Twórca i wieloletni redaktor naczelny pierwszego w Polsce profesjonalnego bloga o grach wideo Polygamia.pl. Wcześniej pracował jako Head of BizDev w wydawnictwie Walkabout Games, oraz jako Head of Research w studiu produkcji, postprodukcji i animacji Platige Image. Były Chief Content Officer jednego z globalnych gamingowych e-commerce’ów i szef marketingu jednego z polskich startupów. Aktualnie kieruje działem marketingu, działaniami bizdev i PR w Movie Games. Jest również pomysłodawcą i członkiem zarządu w Image Games.

Michał Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując w 2015 roku tytuł radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelariach Radców Prawnych, jako in-house lawyer, a także w ramach indywidualnej praktyki prawniczej, świadcząc kompleksowe usługi prawne m.in. dla spółek prawa handlowego, w tym grup kapitałowych oraz spółek notowanych na NewConnect i GPW, w szczególności obejmujące sporządzanie dokumentów wewnętrznych dla spółek, uczestnictwo w zgromadzeniach i posiedzeniach organów statutowych, udział w negocjacjach i sporządzaniu umów, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego z branży Gamedev włączając w to spółki publiczne.

Paweł Hekman

Członek Rady Nadzorczej

Producent Movie Games, a także ceniony ekspert ds. branży gamedev. Jako dziennikarz gamingowy i technologiczny był związany z redakcjami Wirtualnej Polski, Gazety Wyborczej i Polygamii.

Katarzyna Głudkowska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Architektury i Urbanistyki, tytuł magistra inżyniera architekta, specjalizacja projektowanie architektoniczne. Zatrudniona w ORLEN Administracja sp. z o. o. Dotychczas pełniąca funkcję kierownika projektu, obecnie p.o. kierownika Zespołu Usług Technicznych.

DETALION GAMES S.A.

Informacje Kontaktowe

INC_Investments_and_Consulting_Logo-MALE-1.png

Autoryzowany doradca

INC S.A.

ul. Abpa A. Baraniaka
661-131 Poznań, Polska

T: +48 61 851 86 77
E: biuro@incsa.pl
www.incsa.pl

bdm.png

Animator

Dom Maklerski BDM

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

T: +48 33 812 84 40
Infolinia: +48 800 312 124
www.bdm.pl