Raporty bieżące

Przesunięcie ustalonej daty premiery gry

12.03.2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, że rozpoczął rozmowy z potencjalnym parterem biznesowym („Partner"), który zainteresowany jest rozwojem gry "Nemezis: Mysterious Journey III". 

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu ustalonej daty premiery gry.

W ocenie Emitenta współpraca z Partnerem może mieć istotny wpływ na sprzedaż gry, w szczególności poprzez dotarcie do szerszego grona odbiorców dzięki sieci kontaktów Partnera, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. O zawarciu umowy o współpracy z Partnerem Spółka powiadomi w odrębnym raporcie bieżącym.

Dodatkowy czas produkcji "Nemezis: Mysterious Journey III" Spółka planuje przeznaczyć na prace związane z testowaniem gry i dopracowaniem jej balansu. Podejmując taką decyzję, Zarząd podkreśla, że kieruje się przede wszystkim jakością gry, a nie datą jej wydania. 

Zarząd Emitenta wskazuje, że premiera "Nemezis: Mysterious Journey III" nastąpi w 2021 roku, jednak szczegółowa data premiery gry zostanie opublikowana w ramach stosownego raportu bieżącego ESPI.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Zawarcie umowy na portowanie gry Plastic Rebellion

29 stycznia 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka zawarła umowę współpracy ze studiem DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DEV4PLAY”).

Pierwszym projektem w ramach współpracy Stron jest wykonanie portu gry Plastic Rebellion na platformę Nintendo Switch.

Projekt zostanie w całości sfinansowany i zrealizowany przez DEV4PLAY.

Emitent będzie wydawcą portu, a Strony ustaliły, że zysk z gry zostanie podzielony po połowie. Port gry zostanie wykonany w terminie czterech miesięcy od zawarcia wskazanej umowy. Całość autorskich praw majątkowych przejdzie na Spółkę z chwilą odbioru portu.

Niezależnie od wykonania portu DEV4PLAY przygotuje go do procesu certyfikacji przez Nintendo.

W ocenie Emitenta wydanie gry Plastic Rebellion w wersji na platformę Nintendo Switch może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

21 stycznia 2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Piotra Karbowskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Piotrowi Karbowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Wobec rezygnacji Członka Rady Nadzorczej organ nadzoru od dnia 21 stycznia 2021 roku funkcjonuje w cztero-osobowym składzie do czasu uzupełnienia Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

19 stycznia 2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach: 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 11 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 13 maja 2021 r.
  • raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.
Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.
Zarząd Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-712 ul. Bluszczańska 76 PAW. 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783804, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.
Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Spółki do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.